بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها از هم باز کنید. مطمئن شوید که فضای زیادی در پشت سر شما قرار دارد. با پای راست به سمت جلو گام بردارید سپس پا را خم و به سمت پایین جهش کنید (بدن را به سمت زمین پایین بیاورید). همانند تمرین قبل، مطمئن شوید که زانوی پای چپ جلوتر از مچ پای آن قرار نگرفته باشد و هر دو در یک راستا باشند. وزن خود را روی پاشنه پای چپ قرار دهید تا عضلات، بیشترین بهره را از این ورزش ببرند. سپس با کمک پاشنه پای چپ به موقعیت آغازین باز گردید. این حرکت را برای پای دیگر تکرار کنید. در حین انجام حرکت اطمینان حاصل کنید که قسمت نیم‌تنه‌ی بالایی به صورت عمود و قائم قرار گرفته است. این حرکت را برای هر پا، ۱۰ بار انجام دهید.