درباره مطب

مطب فردیس دکتر قماشی خیابان هشت غربی قدیم - ساختمان فارابی - طبقه اول

حضور در مطب فردیس

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - 21:00 خیابان هشت غربی قدیم - ساختمان فارابی - طبقه اول

مطب فردیس دکتر قماشی

 

خیابان هشت غربی قدیم – ساختمان فارابی – طبقه اول